login

*Login ด้วย Username และ Password เดียวกับ Authen อินเตอร์เน็ตกรมฯ

ติดต่อกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
Tel. 02-590-3260 , E-Mail: network.itc@ddc.mail.go.th